Type alias Environment

Environment: {
    api: string;
    web: string;
    wss: string;
}

Type declaration

  • api: string
  • web: string
  • wss: string

Generated using TypeDoc